Tuyển Dụng/ 募集

CAÀN TUYEÅN GAÁP:
1/ Nam, N LÑPT - SX nước uống đóng chai.  
  • Không yêu cầu trình độ - Thu nhaäp 6 trieäu/ tháng
  2/ Nhân viên kỷ thuật (lớp 12/12 hoặc trung cấp –
       Công ty đào tạo – thu nhập 6tr/tháng            
3/ Nhân viên nam tiếp thị nước - Lương thỏa  thuận
  • Làm việc giờ hành chánh
  • Có đóng Bảo hiểm xã hội - Có lương tháng 13
       ÑT:    0908 940 196 ( Cô Phú )
Coâng ty TNHH ALPHA Vieät Nam (KIRIFURI)
204 Nô Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh